Ogólne warunki i zasady korzystania z Platformy TP-PL

 

Są to ogólne warunki i zasady korzystania z Platformy TP-PL, będącej częścią Seale Foundation, z siedzibą w Geldrop 5663 HK, Hooiland 16, i zarejestrowaną w rejestrze handlowym Izby Handlowej pod numerem 17284151.

Postanowienia ogólne i definicje

 1. Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do wszystkich kont, umów, subskrypcji i aktów (prawnych), a także do wszystkich usług Platformy TP-PL oraz do każdego korzystania ze strony internetowej Platformy TP-PL.
 2. Korzystając z Witryny i usług Platformy TP-PL, wyrażasz zgodę na poniżej wyszczególnione warunki.
 3. Pod pojęciem „Platforma TP-PL” rozumie się wszystko, co jest bezpośrednio dostępne za pośrednictwem tej witryny, a informacje są przeglądane i aktywnie wykorzystywane przez użytkowników.
 4. Przez członka należy rozumieć członka społeczności TP-PL, który ma konto na platformie TP-PL, o którym mowa w następnym paragrafie.
 5. „Użytkownicy” oznaczają wszystkie osoby fizyczne, które odwiedzają Platformę TP-PL, logują się do Witryny i / lub wykorzystują, udostępniają i / lub publikują informacje podane w Witrynie.

Platforma TransformationalPresence.PL

To platforma internetowa, na której dostępne są informacje na temat pomysłów i działań związanych z transformującą obecnością. Za pośrednictwem Platformy użytkownik może kontaktować się z coachami i trenerami TP certyfikowanymi przez Centrum Transformującej Obecności, a jeśli użytkownik spełnia warunki i zarejestrował się, może korzystać z części społeczności Platformy.

 Korzystanie z Platformy TP-PL

 1. Podczas korzystania z Platformy użytkownik musi przestrzegać polskiego prawa.
 2. Użytkownik korzystając z usług i treści dostępnych na Platformie wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Rejestrując się na Platformie i/lub zakładając konto Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.
 4. Platforma może być używana jedynie do celów zgodnych z przeznaczeniem określonym w Regulaminie i zgodnie z obowiązującym prawem.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez i do systemu teleinformatycznego treści o charakterze bezprawnym, a także:
  a) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  b) naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Użytkownik zobowiązuje się:
  a) stosować się do zasad „netykiety”
  b) nie wykonywać czynności ani nie zamieszczać treści sprzecznych z prawem lub przepisami, dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym;
  c) przestrzegać wszystkich przepisów i instrukcji wyświetlanych na Platformie TP-PL lub adresowanych do niego, w tym instrukcji od webmastera;
  d) nie naruszać w żaden sposób praw własności intelektualnej Platformy TP-PL ani stron trzecich;
  e) nie publikować treści, które mogą być uciążliwe dla innych członków lub odwiedzających Platformy TP-PL;
  f) nie dystrybuować spamu ani innych niechcianych wiadomości do innych członków lub odwiedzających Platformy TP-PL;
  g) nie rozpowszechniać złośliwego oprogramowania i nie używać robotów, aplikacji do przeszukiwania stron internetowych ani innych środków przeszukiwania lub indeksowania (części) Platformy TP-PL i treści członków.
 7. Członek jest odpowiedzialny za wszystkie treści umieszczane przez siebie na platformie TP-PL za pośrednictwem swojego konta.
 8. Platforma TP-PL odradza publikowanie danych osobowych, takich jak dane adresowe, numery telefonów czy informacje finansowe, chyba, że są one ogólnodostępne.
 9. Członek przyjmuje do wiadomości, że platforma TP-PL nie jest zobowiązana do zarządzania, edytowania, czy monitorowania treści członków przed opublikowaniem ich na platformie TP-PL.
 10. Platforma TP-PL nie gwarantuje jakości, precyzyjności czy legalności treści członków.
 11. Platforma TP-PL nie ponosi odpowiedzialności za:
  a)  jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z dostępu do usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa;
  b)  jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim będące następstwem podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych na formularzu rejestracyjnym;
  c) za brak możliwości skorzystania z Platformy spowodowany niespełnieniem przez Użytkownika wymagań technicznych.
 12. Jeśli Platforma TP-PL stwierdzi, że niektóre treści członków są niezgodne z niniejszymi Warunkami Regulaminu, może to zbadać i, w razie potrzeby, zmienić lub usunąć treść według własnego uznania.
 13. Platforma TP-PL może również zmieniać treść w celu zagwarantowania czytelności lub ogólnej jakości strony internetowej. Platforma TP-PL nie ponosi odpowiedzialności za to, czy wykonuje wspomniane czynności.
 14. Członek nie może publikować treści, które są
  a) onieśmielające, obraźliwe, dyskryminujące lub pornograficzne lub które z innych powodów mogą być uważane za kontrowersyjny w świetle ogólnych standardów;
  b) które naruszają prywatność członków lub odwiedzających Platformę TP-PL;
  c) w których znajduje się zdjęcie lub obraz innej osoby bez jej zgody;
  d) Niezwiązaną z platformą Reklamą (spam) i / lub niepoprawne lub wprowadzające w błąd
 15. Użytkownik nie może utworzyć konta pod czyimś nazwiskiem ani prezentować się w inny sposób niż własne dane personalne.
 16. Użytkownik nie może kontaktować się z innymi Użytkownikami w celach innych niż te, dla których platforma TP-PL jest przeznaczona.
 17. Jeśli użytkownik chce zgłosić innego użytkownika nadużywającego Platformy TP-PL, może wysłać wiadomość do Platformy TP-PL za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 18. Platforma TP-PL w żadnym wypadku nie będzie stroną żadnej umowy (zakupu) między Członkiem a innymi Członkami lub innymi gośćmi Platformy TP-PL.

Rejestracja konta

 1. W niniejszych Ogólnych Warunkach Regulaminu Konto oznacza członkostwo, na podstawie którego członek ma pełny lub częściowy dostęp do interaktywnych części witryny.   
 2. Użytkownik może założyć wniosek o założenie konta, wypełniając internetowy formularz rejestracyjny i naciskając przycisk wysłania.
 3. Konto zostaje utworzone po wysłaniu przez Platformę TP-PL hasła i kodu aktywacyjnego na adres e-mail podany przez przyszłego Członka, za pomocą którego potencjalny członek może aktywować swoje konto.
 4. Nazwa logowania (login) i hasło powiązane z kontem nazywane są szczegółami logowania.
 5. Platforma TP-PL zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o konto lub anulowania konta po rejestracji, na przykład w przypadku sankcji.
 6. Dane do logowania są ściśle osobiste i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
 7. Członek jest odpowiedzialny za swoje dane logowania, nawet jeśli logowanie odbywa się bez jego wiedzy.
 8. Członek natychmiast powiadomi Platformę TP-PL, jeśli podejrzewa, że ​​jego dane logowania są znane stronie trzeciej lub występują inne nieprawidłowości związane z jego kontem.
 9. Członek nie może posiadać więcej niż jednego konta lub zarządzać nim.
 10. Ponadto członek nie może wnioskować o konto ani zarządzać nim (ponownie) po tym, jak Platforma TP-PL odrzuci prośbę (potencjalnego) członka o konto lub anuluje konto członka po rejestracji.

 Płatności

 1. Wszystkie ceny stosowane przez Platformę TP-PL zawierają podatek VAT.
 2. Płatności faktur z Platformy TP-PL należy dokonać w ciągu 14 dni od daty faktury.
 3. W przypadku braku płatności lub opóźnienia w płatności, Użytkownik zalega z płatnością z prawnego punktu widzenia. W takim przypadku użytkownik będzie winien odsetki ustawowe od dnia, w którym płatność była należna, do daty pełnej płatności, przy czym odsetki za część miesiąca naliczane są za cały miesiąc.
 4. Jeśli użytkownik nie wywiązuje się z płatności, ponieważ np. Kwoty należne Platformie TP-PL nie mogą zostać pobrane, Platforma TP-PL jest uprawniona do anulowania konta danego Użytkownika.
 5. Platforma TP-PL może podwyższyć ustalone stawki w przypadku legalnych podwyżek cen.

Odpowiedzialność

 1. Platforma TP-PL nie jest stroną umów zawartych między użytkownikami, a zatem nie ponosi odpowiedzialności za umowy między użytkownikami. W przypadku konfliktu strony muszą dochodzić swoich praw samodzielnie. Platforma TP-PL nie będzie pośredniczyć w przypadku sporu między stronami.
 2. Platforma TP-PL nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do jakości, bezpieczeństwa lub legalności oferowanych produktów i usług, dokładności połączeń, uprawnień osób do kupowania lub sprzedawania produktów.
 3. Platforma TP-PL ponosi odpowiedzialność wyłącznie za bezpośrednie szkody spowodowane rażącym zaniedbaniem Platformy TP-PL i maksymalnie do kwoty jednokrotności podanej na fakturze.
 4. Platforma TP-PL nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które są lub mogą być wynikiem działania lub zaniechania w wyniku informacji na stronie internetowej lub:
  a. Powiązanych stron internetowych, i / lub
  b. niedokładności w dostarczonych informacjach.
 5. Platforma TP-PL nie ponosi odpowiedzialności za błędy i / lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu strony internetowej i nie ponosi odpowiedzialności za awarie lub niedostępność strony internetowej z jakiegokolwiek powodu.
 6. Platforma TP-PL dba o bezpieczeństwo danych Użytkowników , którego można zasadnie oczekiwać od Platformy TP-PL.
  Platforma TP-PL nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub nieuprawniony dostęp do danych powstały pomimo staranności ze strony Platformy TP-PL.
  Platforma TP-PL nie ponosi ponadto odpowiedzialności za utratę danych lub nieuprawniony dostęp, który powstaje podczas transmisji danych przez sieci publiczne lub podczas korzystania z sieci i systemów stron trzecich.
 7. Niektóre hiperłącza lub wstawione obrazy na stronie prowadzą do zewnętrznych stron internetowych zarządzanych przez strony trzecie. Platforma TP-PL nie ponosi odpowiedzialności za treść i funkcjonowanie tych zewnętrznych stron internetowych, ani za jakość jakiegokolwiek oprogramowania, produktów lub usług na nich oferowanych. Polityka prywatności Platformy TP-PL nie dotyczy danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem tych zewnętrznych stron internetowych.

Reklamacje

 1. Odpowiedzi na reklamacje przesłane do Platformy TP-PL zostaną udzielone w ciągu 5 dni od daty otrzymania.
 2. Prawo do (częściowego) zwrotu ceny lub rekompensaty wygasa, jeżeli reklamacja nie zostanie zgłoszona w wyznaczonym terminie, chyba że z charakteru sprawy wynika dłuższy okres.

Wykorzystywanie stron trzecich

 1. Platforma TP-PL jest uprawniona do angażowania stron trzecich w razie potrzeby w zakresie świadczenia usług. Platforma TP-PL nie jest zobowiązana do osobistego informowania o tym Użytkownika. Korzystanie z usług Platformy TP-PL oznacza, że ​​Użytkownik upoważnia Platformę TP-PL do zaakceptowania wszelkich ograniczeń odpowiedzialności stron trzecich również w imieniu Użytkownika.
 2. Platforma TP-PL zachowuje najwyższą ostrożność, angażując strony trzecie. Platforma TP-PL nie ponosi jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania tych zaangażowanych stron trzecich, chyba że Platforma TP-PL jest umyślnie lub rażąco zaniedbana.

Zmiany

 1. Platforma TP-PL zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany, uzupełnienia i / lub zmiany niniejszych ogólnych warunków regulaminu i zasad w dowolnym momencie bez zobowiązania do powiadomienia użytkowników.
 2. Najnowszą wersję ogólnych warunków można znaleźć na stronie internetowej. Odwiedzając stronę internetową, użytkownik jest informowany o aktualnych ogólnych warunkach regulaminu.

Postanowienia końcowe

 1. Zapisy niniejszego Regulaminu mogą ulec zmianie.
 2. Usługodawca może zakończyć działanie Platformy w każdym czasie za uprzednim powiadomieniem Użytkowników.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania dostępu do Platformy w celu wykonania niezbędnych prac związanych z utrzymaniem i ulepszeniem oprogramowania i treści. Administrator dołoży wszelkich starań, aby częstotliwość i czas wstrzymania świadczenia usługi były jak najmniej uciążliwe dla użytkownika.
 4. Wszystkie spory między Platformą TP-PL a Użytkownikami będą w pierwszej instancji rozstrzygane przez właściwy sąd.

Niniejszy regulamin został ustanowiony w lutym 2020 r.